Register Now

Please feel free to leave a question in the chat and a WeCare Wales Careers representative will be in touch.

LIVE CHAT

WeCare Wales Careers - Gofalwn Cymru

WeCare Wales Careers / Gofalwn Cymru

Eisiau gyrfa gwobreuol?

Yn awyddus i helpu eraill?

Eisiau swydd mwy amrywiol lle does dim dau ddiwrnod yr un peth?

Mae Gofalwn Cymru yn ceisio codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant a denu mwy o bobl gyda’r sgiliau a’r gwerthoedd cywir i weithio mewn swyddi gofal gyda phlant ac oedolion.

Os oes gennych chi ymagwedd gadarnhaol ac ymrwymiad i ofalu am eraill, yna all gyrfa mewn gofal fod yn berffaith i chi. Ar gyfer y rhan fwyaf o rolau gallwch dderbyn unrhyw hyfforddiant ac ennill unrhyw gymwysterau sydd eu hangen arnoch chi tra’n gweithio. Mae pob math o ffyrdd o weithio’n hyblyg, felly gallwch drefnu gofalu am bobl o’ch cwmpas chi a’ch teulu.

Gyda dros 65 o rolau gwahanol yn dod o dan yr ymbarél gofal cymdeithasol, mae amrywiaeth eang o gyfleon ar gael. Yn amrywio o weithwyr cartrefi preswyl, therapyddion galwedigaethol a gweithwyr cymdeithasol mae na rôl at ddant pawb! O alluogi unigolion i fyw eu bywydau o ddydd i ddydd yn well, adeiladu cyfeillgarwch, helpu unigolion i deimlo’n rhan o’u cymunedau – mae’n sector a’n yrfa prysur ond mae’r boddhad yn ddi-ddiwedd!

Yndi mai’n anodd dechrau gyrfa newydd, ond ‘di byth rhy gynnar a’n sicr byth rhy hwyr i ddechrau eich llwybr gyrfa newydd! Dewch draw i adran adnoddau ein tudalen i glywed hanes rheiny sydd wedi mentro i fyd Gofal cymdeithasol yn barod ac i glywed eu hanesion.

I’r bobl iawn, mae’n un o’r gyrfaoedd mwyaf gwerth chweil yn y byd. Ymunwch efo ni i ddysgu mwy am y swyddi ar gael yn gweithio gyda phlant ac oedolion yng Nghymru.

Do you want a rewarding career?

Are you eager to help people?

Do you want a more varied job where no two days are ever the same?

WeCare Wales aims to raise awareness and understanding of social care, early years and childcare and attract more people with the right skills and values to work in caring roles with either children or adults.

If you have a positive can do attitude and if you like working with people and have the commitment to care for others, then working in Social care could be perfect for you. For most roles you can gain any training and qualifications you need on the job. There are lots of ways to work flexibly, so you can fit caring for people around you and your family.

With over 65 different roles under the social care umbrella, there is a variety of roles to choose from. Varying from residential home workers, occupational therapists and social workers there is something for everyone. From enabling people to live their day to day lives better, building friendships, helping people stay connected with their communities – it’s a very busy but rewarding sector and career to be a part of!

Yes starting a new career is scary, but it’s never too early and never too late to start your career journey! Hop on over to our resources section of our page to hear from people that have made the leap into Social care and to hear more about their stories.

For the right people, it’s one of the most rewarding careers there is. Join us to learn more about the jobs available in working with children and adults in Wales.

Download
Montage of everyone saying what they love about working in the sector - English Subtitles

Download
Montage of everyone saying what they love about working in the sector - Welsh Subtitles

Download
Emma Quaeck Dementia Go Project Manager - English Subtitles

Download
Emma Quaeck Rheolwr prosiect Dementia Go - Welsh Subtitles

Download
Dylan Owen After Care support officer and trainee social worker - English Subtitles

Download
Swyddog Cefnogi ôl-ofal a hyfforddai Gwaith Cymdeithasol - Welsh Subtitles

Download
Mabli Care assistant in response to Covid-19 - English Subtitles

Download
Cymhorthydd Gofal ymateb i Covid-19 - Welsh Subtitles

Download
Richard Carling Manual handling officer - English Subtitles

Download
Swyddog Symud a thrin - Welsh Subtitles

Download
Paula Murphy Assistant team manager adults safeguarding team - English Subtitles

Download
Rheolwyr cynorthwyol tîm diogelu oedolion - Welsh Subtitles

Videos

Register now for WeCare Wales Careers

Register now

Live Jobs

Show All

learnliveuk.com is operated by Learn Live Limited registered in England under company number 08812253, whose registered address is Eaton Ave, Matrix Park, Buckshaw Village, Chorley, PR7 7NA

Email Us


  FAQs

  Contact Us


   Help

   For best results please use Google Chrome on a PC/Laptop or Safari/Firefox on a tablet device.

   If you have any technical difficulties please email bookings@learnliveuk.com or call the Learn Live team on 01257 446010

   Terms & conditions

   You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@learnliveuk.com. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

   Privacy Policy

   I have previously registered.


   I need to register.
   Register Now


   YES, IT'S FREE


    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]